مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی


مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۹۵/۰۱/۲۸
گروه تحصیلیعلوم انسانی
زیر گروه تحصیلیمدیریت
شماره مصوبه۱۳۹۵۰۱۲۸
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
دانشکده علوم اقتصادیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارادانشگاه آزاد اسلامیگیلانآستارا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملیدانشگاه آزاد اسلامیمازندرانآمل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکدانشگاه آزاد اسلامیمرکزیاراک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلدانشگاه آزاد اسلامیاردبیلاردبیل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهردانشگاه آزاد اسلامیمازندرانبهشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جامدانشگاه آزاد اسلامیخراسان رضویتربت جام
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمیندانشگاه آزاد اسلامیمرکزیخمین
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خویدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان غربیخوی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروییدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهاندانشگاه آزاد اسلامیمرکزیفراهان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوجدانشگاه آزاد اسلامیکرمانکهنوج
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمیدانشگاه آزاد اسلامیاردبیلگرمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکودانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان غربیماکو
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانهدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیمیانه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباددانشگاه آزاد اسلامیاصفهاننجف آباد
دانشگاه اصفهاندانشگاه - دولتیاصفهاناصفهان
دانشگاه الزهرا(س)دانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)دانشگاه - دولتیقزوینقزوین