مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی


مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۹۵/۰۱/۲۸
گروه تحصیلیعلوم انسانی
زیر گروه تحصیلیمدیریت
شماره مصوبه۱۳۹۵۰۱۲۸
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۰ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
دانشکده علوم اقتصادیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارادانشگاه آزاد اسلامیگیلانآستارا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملیدانشگاه آزاد اسلامیمازندرانآمل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکدانشگاه آزاد اسلامیمرکزیاراک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلدانشگاه آزاد اسلامیاردبیلاردبیل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان غربیارومیه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهردانشگاه آزاد اسلامیمازندرانبهشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهردانشگاه آزاد اسلامیبوشهربوشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمیندانشگاه آزاد اسلامیمرکزیخمین
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگاندانشگاه آزاد اسلامیاصفهاناصفهان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خویدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان غربیخوی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجدانشگاه آزاد اسلامیکردستانسنندج
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرریدانشگاه آزاد اسلامیتهرانشهرری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروییدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهاندانشگاه آزاد اسلامیمرکزیفراهان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوهدانشگاه آزاد اسلامیتهرانفیروزکوه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوجدانشگاه آزاد اسلامیکرمانکهنوج