مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی


مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۹۵/۰۱/۲۸
گروه تحصیلیعلوم انسانی
زیر گروه تحصیلیمدیریت
شماره مصوبه۱۳۹۵۰۱۲۸
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۵ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
دانشکده علوم اقتصادیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکدانشگاه آزاد اسلامیمرکزیاراک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلدانشگاه آزاد اسلامیاردبیلاردبیل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان غربیارومیه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهردانشگاه آزاد اسلامیمازندرانبهشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهردانشگاه آزاد اسلامیبوشهربوشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خویدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان غربیخوی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمناندانشگاه آزاد اسلامیسمنانسمنان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروییدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهاندانشگاه آزاد اسلامیمرکزیفراهان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوجدانشگاه آزاد اسلامیکرمانکهنوج
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانهدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیمیانه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباددانشگاه آزاد اسلامیاصفهاننجف آباد
دانشگاه اصفهاندانشگاه - دولتیاصفهاناصفهان
دانشگاه الزهرا(س)دانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)دانشگاه - دولتیقزوینقزوین
دانشگاه پیام نور مرکز بابلدانشگاه پیام نورمازندرانبابل
دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهراندانشگاه پیام نورتهرانتهران
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب-علوم انسانی(اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی)دانشگاه پیام نورتهرانتهران