شیمی کاربردی


مقطع تحصیلیکارشناسی پیوسته
تاریخ تصویب۱۳۹۵/۱۲/۰۱
گروه تحصیلیعلوم پایه
زیر گروه تحصیلیشیمی
شماره مصوبه۹۲
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی شیمی کاربردی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد اسلامیتهراناسلام شهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلدانشگاه آزاد اسلامیمازندرانبابل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامیزنجانزنجان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزواردانشگاه آزاد اسلامیخراسان رضویسبزوار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیاندانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیشبستر
دانشگاه پیام نور مرکز آبادهدانشگاه پیام نورفارسآباده
دانشگاه پیام نور مرکز الیگودرزدانشگاه پیام نورلرستانالیگودرز
دانشگاه پیام نور مرکز ایلامدانشگاه پیام نورایلامایلام
دانشگاه پیام نور مرکز بجنورددانشگاه پیام نورخراسان شمالیبجنورد
دانشگاه پیام نور مرکز رزندانشگاه پیام نورهمدانرزن
دانشگاه پیام نور مرکز ساریدانشگاه پیام نورمازندرانساری
دانشگاه پیام نور مرکز قزویندانشگاه پیام نورقزوینقزوین
دانشگاه پیام نور مرکز قمدانشگاه پیام نورقمقم
دانشگاه پیام نور مرکز کبودر آهنگدانشگاه پیام نورهمدانکبودرآهنگ
دانشگاه پیام نور مرکز کرجدانشگاه پیام نورالبرزکرج
دانشگاه پیام نور مرکز همداندانشگاه پیام نورهمدانهمدان
دانشگاه پیام نور واحد خوافدانشگاه پیام نورخراسان رضویخواف
دانشگاه پیام نور واحد شوشتردانشگاه پیام نورخوزستانشوشتر
دانشگاه پیام نور واحد علی آباد کتولدانشگاه پیام نورگلستانعلی آباد
دانشگاه حکیم سبزواریدانشگاه - دولتیخراسان رضویسبزوار