علوم کامپیوتر گرایش علوم تصمیم و دانش


مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۹۵/۱۲/۰۱
گروه تحصیلیعلوم پایه
زیر گروه تحصیلیعلوم ریاضی
شماره مصوبه۹۲
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی علوم کامپیوتر گرایش علوم تصمیم و دانش

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهردانشگاه آزاد اسلامیزنجانابهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد اسلامیتهراناسلام شهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلدانشگاه آزاد اسلامیمازندرانبابل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرشدانشگاه آزاد اسلامیمرکزیتفرش
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خویدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان غربیخوی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهندانشگاه آزاد اسلامیتهرانرودهن
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساریدانشگاه آزاد اسلامیمازندرانساری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستردانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیشبستر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرریدانشگاه آزاد اسلامیتهرانشهرری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتولدانشگاه آزاد اسلامیگلستانعلی آباد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قره ضیاءالدیندانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان غربیقره ضیاءالدین
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزویندانشگاه آزاد اسلامیقزوینقزوین
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمساردانشگاه آزاد اسلامیسمنانگرمسار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجاندانشگاه آزاد اسلامیگیلانلاهیجان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکهدانشگاه آزاد اسلامیاصفهانمبارکه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوردانشگاه آزاد اسلامیمازندراننور
دانشگاه تبریزدانشگاه - دولتیآذربایجان شرقیتبریز
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجاندانشگاه - دولتیزنجانزنجان
دانشگاه تربیت مدرسدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه تهراندانشگاه - دولتیتهرانتهران