علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی


مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۹۵/۰۹/۱۴
گروه تحصیلیعلوم اجتماعی
زیر گروه تحصیلیاقتصاد
شماره مصوبه۸۶
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
پژوهشگاه حوزه و دانشگاهواحد های پژوهشی وزارتی - ستادیقمقم
دانشکده علوم اقتصادیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهردانشگاه آزاد اسلامیزنجانابهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان غربیارومیه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیتبریز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهردانشگاه آزاد اسلامیاصفهانخمینی شهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خویدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان غربیخوی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماسدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان غربیسلماس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستردانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیشبستر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرنددانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیمرند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانهدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیمیانه
دانشگاه اصفهاندانشگاه - دولتیاصفهاناصفهان
دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام تهرانموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیتهرانتهران
دانشگاه پیام نور مرکز اردبیلدانشگاه پیام نوراردبیلاردبیل
دانشگاه پیام نور مرکز تبریزدانشگاه پیام نورآذربایجان شرقیتبریز
دانشگاه پیام نور مرکز زاهداندانشگاه پیام نورسیستان و بلوچستانزاهدان
دانشگاه پیام نور مرکز ساریدانشگاه پیام نورمازندرانساری
دانشگاه پیام نور مرکز شبستردانشگاه پیام نورآذربایجان شرقیشبستر