علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی


مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۹۵/۰۹/۱۴
گروه تحصیلیعلوم اجتماعی
زیر گروه تحصیلیاقتصاد
شماره مصوبه۸۶
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
دانشکده علوم اقتصادیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکدانشگاه آزاد اسلامیمرکزیاراک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرزدانشگاه آزاد اسلامیلرستانالیگودرز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خویدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان غربیخوی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیردانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیعجب‌شیر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائناتدانشگاه آزاد اسلامیخراسان جنوبیقائن
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدی شهردانشگاه آزاد اسلامیسمنانمهدی‌شهر
دانشگاه اصفهاندانشگاه - دولتیاصفهاناصفهان
دانشگاه تبریزدانشگاه - دولتیآذربایجان شرقیتبریز
دانشگاه تهراندانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه خوارزمیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه علامه طباطباییدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه علوم اسلامی رضویموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیخراسان رضویمشهد
دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی مفید قمموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیقمقم
دانشگاه قمدانشگاه - دولتیقمقم
موسسه آموزش عالی بانکداری اسلامیدانشگاه - وابستهتهرانتهران
موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی ادیب مازندرانموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیمازندرانساری
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی راغب اصفهانیموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیاصفهاناصفهان