مهندسی نرم افزار کامپیوتر


مقطع تحصیلیکارشناسی ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۸۶/۰۴/۳۰
گروه تحصیلیعلمی و کاربردی
زیر گروه تحصیلیصنعت
شماره مصوبه۹۶
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی مهندسی نرم افزار کامپیوتر

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران تفتدانشگاه فنی و حرفه اییزدتفت
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرجدانشگاه فنی و حرفه ایالبرزکرج
آموزشکده فنی وحرفه ای دختران بجنورددانشگاه فنی و حرفه ایخراسان شمالیبجنورد
آموزشکده فنی وحرفه ای دختران کرمان (حضرت فاطمه س)دانشگاه فنی و حرفه ایکرمانکرمان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد اسلامیتهراناسلام شهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلیددانشگاه آزاد اسلامیفارساقلید
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بنابدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیبناب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهاندانشگاه آزاد اسلامیخوزستانبهبهان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزواردانشگاه آزاد اسلامیخراسان رضویسبزوار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمناندانشگاه آزاد اسلامیسمنانسمنان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرددانشگاه آزاد اسلامیخوزستانسوسنگرد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر بابکدانشگاه آزاد اسلامیکرمانشهر بابک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا شهردانشگاه آزاد اسلامیفارسصفاشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکاندانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیملکان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبددانشگاه آزاد اسلامییزدمیبد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرنددانشگاه آزاد اسلامیاصفهاناصفهان
دانشگاه تربت حیدریهدانشگاه - دولتیخراسان رضویتربت حیدریه
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی پویشموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیقمقم
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی طبرستان - چالوسموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیمازندرانچالوس
موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی فردوسموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیخراسان رضویمشهد