نرم افزار کامپیوتر


مقطع تحصیلیکاردانی ناپیوسته
تاریخ تصویب۱۳۸۴/۰۷/۳۰
گروه تحصیلیعلمی و کاربردی
زیر گروه تحصیلیصنعت
شماره مصوبه۵۶
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی نرم افزار کامپیوتر

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
آموزشکده فنی وحرفه ا ی پسران بمدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانبم
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز حاجی آباددانشگاه آزاد اسلامیهرمزگانحاجی‌آباد
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کردکویدانشگاه آزاد اسلامیگلستانکردکوی
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز گاوبندی (پارسیان)دانشگاه آزاد اسلامیهرمزگانپارسیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذردانشگاه آزاد اسلامییزداشکذر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچیدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیایلخچی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلدانشگاه آزاد اسلامیمازندرانبابل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافقدانشگاه آزاد اسلامییزدبافق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بنابدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیبناب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهاندانشگاه آزاد اسلامیخوزستانبهبهان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباددانشگاه آزاد اسلامیاصفهاندولت آباد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرددانشگاه آزاد اسلامیخوزستانسوسنگرد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا شهردانشگاه آزاد اسلامیفارسصفاشهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگاندانشگاه آزاد اسلامیاصفهانگلپایگان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمنددانشگاه آزاد اسلامیفارسمیمند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمهدانشگاه آزاد اسلامیاصفهانشاهین شهرومیمه
دانشگاه تربت حیدریهدانشگاه - دولتیخراسان رضویتربت حیدریه
دانشگاه حکیم سبزواریدانشگاه - دولتیخراسان رضویسبزوار
موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی آیندگانموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیمازندرانتنکابن
موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی اندیشه سازان - نکاءموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعیمازندراننکا