حسابداری و بازرگانی- حسابداری


مقطع تحصیلیکاردانی پیوسته
تاریخ تصویب۱۳۷۴/۰۷/۱۶
گروه تحصیلیعلمی و کاربردی
زیر گروه تحصیلیمدیریت و خدمات اجتماعی
شماره مصوبه۳۰۴
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی حسابداری و بازرگانی- حسابداری

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳۲ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اراک (امیر کبیر)دانشگاه فنی و حرفه ایمرکزیاراک
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اسلام آباد غربدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانشاهاسلام‌آباد غرب
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بوشهردانشگاه فنی و حرفه ایبوشهربوشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران سبزواردانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضویسبزوار
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران سمناندانشگاه فنی و حرفه ایسمنانسمنان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 1 کرمانشاهدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانشاهکرمانشاه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 1 همداندانشگاه فنی و حرفه ایهمدانهمدان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحججدانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضویمشهد
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو اصفهان - سروشدانشگاه فنی و حرفه ایاصفهاناصفهان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو اهواز- شهدادانشگاه فنی و حرفه ایخوزستاناهواز
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ساریدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانساری
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد- امام علی(ع)دانشگاه فنی و حرفه اییزدیزد
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شهرکرددانشگاه فنی و حرفه ایچهارمحال و بختیاریشهرکرد
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران قائندانشگاه فنی و حرفه ایخراسان جنوبیقائنات
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران قوچاندانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضویقوچان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران کرجدانشگاه فنی و حرفه ایالبرزکرج
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران گرگاندانشگاه فنی و حرفه ایگلستانگرگان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لارستاندانشگاه فنی و حرفه ایفارسلارستان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لاهیجاندانشگاه فنی و حرفه ایگیلانلاهیجان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران میبد - امام خمینی (ره)دانشگاه فنی و حرفه اییزدمیبد