گرافیک – گرافیک


مقطع تحصیلیکاردانی پیوسته
تاریخ تصویب۱۳۷۴/۰۷/۱۶
گروه تحصیلیعلمی و کاربردی
زیر گروه تحصیلیفرهنگ و هنر
شماره مصوبه۳۰۴
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی گرافیک – گرافیک

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۹ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 ارومیهدانشگاه فنی و حرفه ایآذربایجان غربیارومیه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 1 همداندانشگاه فنی و حرفه ایهمدانهمدان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحججدانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضویمشهد
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو اصفهان - سروشدانشگاه فنی و حرفه ایاصفهاناصفهان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ساریدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانساری
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو شیراز- شهید رجاییدانشگاه فنی و حرفه ایفارسشیراز
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد- امام علی(ع)دانشگاه فنی و حرفه اییزدیزد
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شهرکرددانشگاه فنی و حرفه ایچهارمحال و بختیاریشهرکرد
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران کرجدانشگاه فنی و حرفه ایالبرزکرج
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لاهیجاندانشگاه فنی و حرفه ایگیلانلاهیجان
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیهدانشگاه فنی و حرفه ایآذربایجان غربیارومیه
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابلدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانبابل
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بندرعباسدانشگاه فنی و حرفه ایهرمزگانبندرعباس
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران تهران-ولیعصر(عج)دانشگاه فنی و حرفه ایتهرانتهران
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم آباددانشگاه فنی و حرفه ایلرستانخرم آباد
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران زنجان- قائم (عج)دانشگاه فنی و حرفه ایزنجانزنجان
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سبزواردانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضویسبزوار
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سمناندانشگاه فنی و حرفه ایسمنانسمنان
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندجدانشگاه فنی و حرفه ایکردستانسنندج
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیرازدانشگاه فنی و حرفه ایفارسشیراز