کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر


مقطع تحصیلیکاردانی پیوسته
تاریخ تصویب۱۳۸۴/۰۳/۲۸
گروه تحصیلیعلمی و کاربردی
زیر گروه تحصیلیصنعت
شماره مصوبه۵۰
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷۶ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 ارومیهدانشگاه فنی و حرفه ایآذربایجان غربیارومیه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اراک (امیر کبیر)دانشگاه فنی و حرفه ایمرکزیاراک
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بوشهردانشگاه فنی و حرفه ایبوشهربوشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران سبزواردانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضویسبزوار
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران سمناندانشگاه فنی و حرفه ایسمنانسمنان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو اصفهان - سروشدانشگاه فنی و حرفه ایاصفهاناصفهان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد- امام علی(ع)دانشگاه فنی و حرفه اییزدیزد
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شهرکرددانشگاه فنی و حرفه ایچهارمحال و بختیاریشهرکرد
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران قائندانشگاه فنی و حرفه ایخراسان جنوبیقائنات
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران قوچاندانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضویقوچان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران کرجدانشگاه فنی و حرفه ایالبرزکرج
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران گرگاندانشگاه فنی و حرفه ایگلستانگرگان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران گناباددانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضویگناباد
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران نیشابوردانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضوینیشابور
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیهدانشگاه فنی و حرفه ایآذربایجان غربیارومیه
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران اقلیددانشگاه فنی و حرفه ایفارساقلید
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابلدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانبابل
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران تهران-ولیعصر(عج)دانشگاه فنی و حرفه ایتهرانتهران
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خویدانشگاه فنی و حرفه ایآذربایجان غربیخوی
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران زاهداندانشگاه فنی و حرفه ایسیستان و بلوچستانزاهدان