الکترونیک – الکترونیک عمومی


مقطع تحصیلیکاردانی پیوسته
تاریخ تصویب۱۳۸۳/۱۰/۱۲
گروه تحصیلیعلمی و کاربردی
زیر گروه تحصیلیصنعت
شماره مصوبه۴۲
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی الکترونیک – الکترونیک عمومی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶۳ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 کرمانشاهدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانشاهکرمانشاه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران آملدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانآمل
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اراک (امیر کبیر)دانشگاه فنی و حرفه ایمرکزیاراک
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بوشهردانشگاه فنی و حرفه ایبوشهربوشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران دزفولدانشگاه فنی و حرفه ایخوزستاندزفول
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران زنجاندانشگاه فنی و حرفه ایزنجانزنجان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران سبزواردانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضویسبزوار
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران سمناندانشگاه فنی و حرفه ایسمنانسمنان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 همداندانشگاه فنی و حرفه ایهمدانهمدان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو اهواز- شهدادانشگاه فنی و حرفه ایخوزستاناهواز
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ساریدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانساری
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو یزد- امام علی(ع)دانشگاه فنی و حرفه اییزدیزد
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شهر بابکدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانشهر بابک
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شهرکرددانشگاه فنی و حرفه ایچهارمحال و بختیاریشهرکرد
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شیرواندانشگاه فنی و حرفه ایخراسان شمالیشیروان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران قائندانشگاه فنی و حرفه ایخراسان جنوبیقائنات
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران قوچاندانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضویقوچان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران کرجدانشگاه فنی و حرفه ایالبرزکرج
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران گناباددانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضویگناباد
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لارستاندانشگاه فنی و حرفه ایفارسلارستان