تأسیسات – تبرید


مقطع تحصیلیکاردانی پیوسته
تاریخ تصویب۱۳۷۴/۰۲/۰۳
گروه تحصیلیعلمی و کاربردی
زیر گروه تحصیلیصنعت
شماره مصوبه۲۹۷
نام مصوبه اصلی-
نام مصوبه بعدی-
فایلدانلود فایل

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه دهنده ی رشته ی تأسیسات – تبرید

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 کرمانشاهدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانشاهکرمانشاه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ارزوئیهدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانارزوئیه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو شیراز- شهید رجاییدانشگاه فنی و حرفه ایفارسشیراز
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران میبد - امام خمینی (ره)دانشگاه فنی و حرفه اییزدمیبد
آموزشکده فنی وحرفه ای پسران بروجندانشگاه فنی و حرفه ایچهارمحال و بختیاریبروجن
آموزشکده فنی وحرفه ای پسران بندر عباسدانشگاه فنی و حرفه ایهرمزگانبندرعباس
دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده فنی و حرفه ای سما آیت ا...آملیدانشگاه آزاد اسلامیمازندرانآمل
دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده فنی و حرفه ای سما ارسنجاندانشگاه آزاد اسلامیفارسارسنجان
دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده فنی و حرفه ای سما اسلام شهردانشگاه آزاد اسلامیتهراناسلام شهر
دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده فنی و حرفه ای سما بنابدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیبناب
دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده فنی و حرفه ای سما تبریزدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیتبریز
دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده فنی و حرفه ای سما خویدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان غربیخوی
دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده فنی و حرفه ای سما دزفولدانشگاه آزاد اسلامیخوزستاندزفول
دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده فنی و حرفه ای سما ملایردانشگاه آزاد اسلامیهمدانملایر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد اسلامیتهراناسلام شهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرزدانشگاه آزاد اسلامیلرستانالیگودرز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشکدانشگاه آزاد اسلامیخوزستاناندیمشک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچیدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان شرقیایلخچی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر لنگهدانشگاه آزاد اسلامیهرمزگانبندر لنگه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرقدانشگاه آزاد اسلامیتهرانتهران