دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دارای زیر گروه تحصیلی معماری

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱۲ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بابلدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانبابل
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 1 همداندانشگاه فنی و حرفه ایهمدانهمدان
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابلدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانبابل
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم آباددانشگاه فنی و حرفه ایلرستانخرم آباد
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ساریدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانساری
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نیشابوردانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضوینیشابور
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران همداندانشگاه فنی و حرفه ایهمدانهمدان
آموزشکده فنی وحرفه ای پسران استهباندانشگاه فنی و حرفه ایفارساستهبان
آموزشکده فنی وحرفه ای پسران بهشهردانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانبهشهر
آموزشکده فنی وحرفه ای پسران رشت(شهید چمران)دانشگاه فنی و حرفه ایگیلانرشت
آموزشکده فنی وحرفه ای دختران بجنورددانشگاه فنی و حرفه ایخراسان شمالیبجنورد
آموزشکده فنی وحرفه ای دختران بیرجنددانشگاه فنی و حرفه ایخراسان جنوبیبیرجند
آموزشکده فنی وحرفه ای دختران شهر کرددانشگاه فنی و حرفه ایچهارمحال و بختیاریشهرکرد
آموزشکده فنی وحرفه ای دختران قزویندانشگاه فنی و حرفه ایقزوینقزوین
آموزشکده فنی وحرفه ای دختران کرمانشاهدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانشاهکرمانشاه
آموزشکده فنی وحرفه ای دختران گرگاندانشگاه فنی و حرفه ایگلستانگرگان
پردیس بنت الهدی صدر فردوسدانشگاه فرهنگیانخراسان جنوبیفردوس
دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س) (ویژه خواهران)-رفسنجاندانشگاه - دولتیکرمانرفسنجان
دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک مشهد(شهید منتظری)دانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضویمشهد
دانشکده فنی و حرفه ای پسران محمود آباددانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانمحمود آباد - مازندران

رشته های تحصیلی زیر گروه معماری

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
ارتباط تصویریکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۱/۰۲/۲۹
ایران شناسی-اصول نسخه شناسی ومرمت نسخه های خطی ونسخه آراییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۷/۰۳/۰۴
بازسازی پس از سانحهکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۴/۰۱/۲۷
حفاظت و مرمت آثار تاریخیکاردانی ناپیوسته۱۳۶۷/۱۱/۱۶
طراحی صنعتیدکتری تخصصی۱۳۹۶/۱۰/۰۲
طراحی فضاهای آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۶/۱۰/۰۷
فناوری معماریدکتری تخصصی۱۳۹۱/۰۹/۱۹
فناوری معماریکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۱/۰۹/۱۲
فناوری معماری گرایش معماری بیونیککارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۱/۰۹/۱۲
فناوری معماری گرایش معماری دیجیتالکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۱/۰۹/۱۲
مجسمه سازیکارشناسی پیوسته۱۳۹۵/۰۹/۰۷
مدیریت پروژه و ساختکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۲/۰۴/۱۶
مدیریت پروژه وساختدکتری تخصصی۱۳۸۴/۰۱/۲۹
مدیریت ساخته هاکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۱/۰۹/۱۹
مدیریت موزهکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۲/۰۶/۱۷
مرمتدکتری تخصصی۱۳۸۶/۰۶/۱۷
مرمت آثارتاریخیکارشناسی پیوسته۱۳۶۴/۰۸/۱۸
مرمت اشیا فرهنگی وتاریخیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۲/۰۶/۳۱
مرمت اشیای فرهنگی و تاریخیدکتری تخصصی۱۳۸۶/۰۶/۱۷
مرمت بناهای تاریخیکارشناسی پیوسته۱۳۸۶/۰۶/۱۷