دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دارای زیر گروه تحصیلی اقتصاد

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵۰ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
پژوهشکده پولی وبانکیواحد های پژوهشی دستگاه اجراییتهرانتهران
پژوهشگاه حوزه و دانشگاهواحد های پژوهشی وزارتی - ستادیقمقم
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهیواحد پژوهشی نهادهای عمومی غیردولتیتهرانتهران
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیواحد های پژوهشی وزارتی - ستادیتهرانتهران
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیواحد های پژوهشی خصوصیتهرانتهران
دانشکده علوم اقتصادیدانشگاه - دولتیتهرانتهران
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خاشدانشگاه آزاد اسلامیسیستان و بلوچستانخاش
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباداندانشگاه آزاد اسلامیخوزستانآبادان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارادانشگاه آزاد اسلامیگیلانآستارا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوهدانشگاه آزاد اسلامییزدابرکوه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهردانشگاه آزاد اسلامیزنجانابهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکدانشگاه آزاد اسلامیمرکزیاراک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکاندانشگاه آزاد اسلامییزداردکان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهدانشگاه آزاد اسلامیآذربایجان غربیارومیه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهردانشگاه آزاد اسلامیتهراناسلام شهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذردانشگاه آزاد اسلامییزداشکذر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرزدانشگاه آزاد اسلامیلرستانالیگودرز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازدانشگاه آزاد اسلامیخوزستاناهواز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلدانشگاه آزاد اسلامیمازندرانبابل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباسدانشگاه آزاد اسلامیهرمزگانبندرعباس

رشته های تحصیلی زیر گروه اقتصاد

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
اقتصادکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۳/۰۱
اقتصاد ریاضیدکتری تخصصی۱۳۷۸/۰۴/۲۰
اقتصاد گرایش اقتصاد سلامتدکتری تخصصی۱۳۸۵/۱۰/۰۹
اقتصاد نفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۶/۰۷/۰۷
اقتصاد نفت وگازدکتری تخصصی۱۳۸۶/۰۷/۰۷
اقتصاد نفت وگاز گرایش بازارها ومالیه نفت وگازدکتری تخصصی۱۳۸۶/۰۷/۰۷
اقتصاد نفت وگاز گرایش حقوق و قراردادهای نفت وگازدکتری تخصصی۱۳۸۶/۰۷/۰۷
بانکداری اسلامیکارشناسی پیوسته۱۳۸۷/۰۷/۰۶
بیمهدکتری تخصصی۱۳۹۶/۰۳/۲۰
تجارت نفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۶/۰۷/۰۷
حقوق تجاری و قراردادهای بین المللی نفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۶/۰۷/۰۷
علوم اقتصادیدکتری تخصصی۱۳۹۵/۰۶/۱۴
علوم اقتصادی با گرایش توسعه اقتصادیدکتری تخصصی۱۳۹۵/۰۶/۱۴
علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد بخش عمومیدکتری تخصصی۱۳۹۵/۰۶/۱۴
علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد سنجیدکتری تخصصی۱۳۹۵/۰۶/۱۴
علوم اقتصادی باگرایش اقتصاد پولیدکتری تخصصی۱۳۹۵/۰۶/۱۴
علوم اقتصادی باگرایش اقتصاد مالیدکتری تخصصی۱۳۹۵/۰۶/۱۴
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد آموزشکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۶/۰۲/۲۳
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامیدکتری تخصصی۱۳۹۵/۰۶/۱۴
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۹/۱۴