دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دارای گروه تحصیلی علمی و کاربردی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۸۰ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 کرمانشاهدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانشاهکرمانشاه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 ارومیهدانشگاه فنی و حرفه ایآذربایجان غربیارومیه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران آملدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانآمل
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ابر کوهدانشگاه فنی و حرفه اییزدابرکوه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اراک (امیر کبیر)دانشگاه فنی و حرفه ایمرکزیاراک
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ارزوئیهدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانارزوئیه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اسلام آباد غربدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانشاهاسلام‌آباد غرب
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بابلدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانبابل
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بوشهردانشگاه فنی و حرفه ایبوشهربوشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران تفتدانشگاه فنی و حرفه اییزدتفت
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران خلخالدانشگاه فنی و حرفه ایاردبیلخلخال
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران دزفولدانشگاه فنی و حرفه ایخوزستاندزفول
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران زابلدانشگاه فنی و حرفه ایسیستان و بلوچستانزابل
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران زنجاندانشگاه فنی و حرفه ایزنجانزنجان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران سبزواردانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضویسبزوار
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران سمناندانشگاه فنی و حرفه ایسمنانسمنان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شاهین شهردانشگاه فنی و حرفه ایاصفهانشاهین شهرومیمه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 1 کرمانشاهدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانشاهکرمانشاه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 1 همداندانشگاه فنی و حرفه ایهمدانهمدان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 مشهد-ثامن الحججدانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضویمشهد

رشته های تحصیلی گروه علمی و کاربردی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۹۴ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
الکتروتکنیک – برق صنعتیکاردانی پیوسته۱۳۸۳/۱۰/۱۲
الکتروتکنیک – تأسیسات الکتریکیکاردانی پیوسته۱۳۸۳/۱۰/۱۲
الکترونیککاردانی ناپیوسته۱۳۶۶/۱۰/۰۵
الکترونیک – الکترونیک عمومیکاردانی پیوسته۱۳۸۳/۱۰/۱۲
الکترونیک – رادیو تلویزیونکاردانی پیوسته۱۳۷۴/۰۴/۱۱
الکترونیک – مخابرات دریاییکاردانی پیوسته۱۳۷۸/۱۲/۱۵
امور اداریکاردانی پیوسته۱۳۸۴/۰۴/۲۵
امور دامی تکنولوژی پرورش طیورکاردانی ناپیوسته۱۳۷۵/۰۲/۱۶
امور زراعی - تولیدات زراعیکاردانی ناپیوسته۱۳۹۱/۱۰/۱۰
امور زراعی - گیاهان دارویی و معطرکاردانی ناپیوسته۱۳۹۱/۱۰/۱۰
امور زراعی و باغی ـ تکنولوژی تولیدات باغیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۵/۰۳/۱۳
امور زراعی و باغی ـ تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۵/۰۳/۱۳
امور زراعی و باغی ـ تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۶/۰۱/۱۷
امور زراعی و باغی – تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانی پیوسته۱۳۸۴/۰۳/۲۸
اموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۷/۰۴/۰۱
ایمنی صنعتی و محیط کارکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۵/۰۲/۰۲
بازیافتکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۲/۲۳
باغبانی - تولید قارچ های خوراکیکاردانی ناپیوسته۱۳۹۱/۱۰/۱۰
برق – الکترونیک و ابزار دقیقکاردانی ناپیوسته۱۳۷۴/۰۳/۲۸
برق- قدرتکاردانی ناپیوسته۱۳۸۴/۱۱/۰۸