دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دارای گروه تحصیلی علوم انسانی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۲۵۹ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اسلام آباد غربدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانشاهاسلام‌آباد غرب
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران زاهداندانشگاه فنی و حرفه ایسیستان و بلوچستانزاهدان
آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرجدانشگاه فنی و حرفه ایالبرزکرج
آموزشکده فنی وحرفه ای پسران اهواز (شماره1)دانشگاه فنی و حرفه ایخوزستاناهواز
پردیس آزادگان نیر(اردبیل)دانشگاه فرهنگیاناردبیلنیر
پردیس آیت ا...خامنه ای گرگاندانشگاه فرهنگیانگلستانگرگان
پردیس آیت ا...طالقانی (قم)دانشگاه فرهنگیانقمقم
پردیس آیت ا...کمالوند خرم آباددانشگاه فرهنگیانلرستانخرم آباد
پردیس آیت الله وحید بهبهانی -خوزستاندانشگاه فرهنگیانخوزستانبهبهان
پردیس ابن سینا همداندانشگاه فرهنگیانهمدانهمدان
پردیس الزهرا(س)زنجان)دانشگاه فرهنگیانزنجانزنجان
پردیس الزهراء (س) سمنان ویژه خواهراندانشگاه فرهنگیانسمنانسمنان
پردیس امام جعفر صادق (ع) بهبهاندانشگاه فرهنگیانخوزستانبهبهان
پردیس امام جعفر صادق (ع)بجنورددانشگاه فرهنگیانخراسان شمالیبجنورد
پردیس امام جعفر صادق(ع)(ایلام)دانشگاه فرهنگیانایلامایلام
پردیس امام خمینی (ره)- سلماسدانشگاه فرهنگیانآذربایجان غربیسلماس
پردیس امام خمینی (ره)گرگاندانشگاه فرهنگیانگلستانگرگان
پردیس امام خمینی (کاشان)دانشگاه فرهنگیاناصفهانکاشان
پردیس امام رضا (ع)اندیمشکدانشگاه فرهنگیانخوزستاناندیمشک
پردیس امام سجاد(ع) بیرجنددانشگاه فرهنگیانخراسان جنوبیبیرجند

رشته های تحصیلی گروه علوم انسانی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۳۱ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آمادکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۹/۰۶/۱۳
آموزش ابتدایی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )کارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۸
آموزش الهیات ( خاص دانشگاه فرهنگیان )کارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۸
آموزش بزرگسالانکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۲/۰۸/۳۰
آموزش حرفه وفنکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
آموزش دینی و عربیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
آموزش زبان انگلیسی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )کارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۸
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۶/۰۸
آموزش زبان انگلیسیدکتری تخصصی۱۳۹۲/۰۹/۲۴
آموزش زبان انگلیسیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۳/۰۴/۲۶
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته۱۳۸۶/۰۲/۲۹
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
آموزش زبان روسیدکتری تخصصی۱۳۸۶/۰۴/۰۲
آموزش زبان روسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۹/۰۹/۰۶
آموزش زبان ژاپنیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۳/۰۹/۰۳
آموزش زبان عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۱/۱۲/۲۰
آموزش زبان عربیکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۹/۰۴
آموزش زبان عربی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )کارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۸
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زباناندکتری تخصصی۱۳۹۴/۱۱/۲۴
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۷/۲۶