دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دارای گروه تحصیلی علوم اجتماعی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۱۷۶ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اراک (امیر کبیر)دانشگاه فنی و حرفه ایمرکزیاراک
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بابلدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانبابل
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شهرکرددانشگاه فنی و حرفه ایچهارمحال و بختیاریشهرکرد
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران نیشابوردانشگاه فنی و حرفه ایخراسان رضوینیشابور
آموزشکده فنی وحرفه ای پسران آباده (امام خمینی )دانشگاه فنی و حرفه ایفارسآباده
آموزشکده فنی وحرفه ای پسران تهران (شماره 2)-شهید شمسی پوردانشگاه فنی و حرفه ایتهرانتهران
آموزشکده فنی وحرفه ای پسران سقزدانشگاه فنی و حرفه ایکردستانسقز
بنیاد ایرانشناسیواحد های پژوهشی دستگاه اجراییزنجانآب بر
پردیس آیت ا...خامنه ای گرگاندانشگاه فرهنگیانگلستانگرگان
پردیس آیت ا...طالقانی (قم)دانشگاه فرهنگیانقمقم
پردیس آیت ا...کمالوند خرم آباددانشگاه فرهنگیانلرستانخرم آباد
پردیس آیت الله وحید بهبهانی -خوزستاندانشگاه فرهنگیانخوزستانبهبهان
پردیس الزهرا(س)زنجان)دانشگاه فرهنگیانزنجانزنجان
پردیس الزهراء (س) سمنان ویژه خواهراندانشگاه فرهنگیانسمنانسمنان
پردیس امام جعفر صادق (ع) بهبهاندانشگاه فرهنگیانخوزستانبهبهان
پردیس امام جعفر صادق (ع)بجنورددانشگاه فرهنگیانخراسان شمالیبجنورد
پردیس امام جعفر صادق(ع)(ایلام)دانشگاه فرهنگیانایلامایلام
پردیس امام خمینی (ره)- سلماسدانشگاه فرهنگیانآذربایجان غربیسلماس
پردیس امام خمینی (ره)گرگاندانشگاه فرهنگیانگلستانگرگان
پردیس امام سجاد(ع) بیرجنددانشگاه فرهنگیانخراسان جنوبیبیرجند

رشته های تحصیلی گروه علوم اجتماعی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰۷ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آب و هواشناسیدکتری تخصصی۱۳۹۵/۰۸/۱۶
آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۶/۰۱/۲۳
آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیمکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۶/۰۱/۲۳
آب و هواشناسی گرایش سینوپتیککارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۶/۰۱/۲۳
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیدکتری تخصصی۱۳۹۶/۰۹/۱۲
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۰/۰۷/۰۴
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امدادگر ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۰/۰۷/۰۴
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش تربیت بدنی ویژهکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۰/۰۷/۰۴
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۰/۰۷/۰۴
آموزش تاریخ ( خاص دانشگاه فرهنگیان )کارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۸
آموزش تربیت بدنی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )کارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۸
آموزش جغرافیا ( خاص دانشگاه فرهنگیان )کارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۸
آموزش علوم اجتماعی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )کارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۸
ارتباطات اجتماعی گرایش تبلیغات فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۴/۰۹/۰۵
اقتصادکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۳/۰۱
اقتصاد ریاضیدکتری تخصصی۱۳۷۸/۰۴/۲۰
اقتصاد گرایش اقتصاد سلامتدکتری تخصصی۱۳۸۵/۱۰/۰۹
اقتصاد نفت و گازکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۶/۰۷/۰۷
اقتصاد نفت وگازدکتری تخصصی۱۳۸۶/۰۷/۰۷
اقتصاد نفت وگاز گرایش بازارها ومالیه نفت وگازدکتری تخصصی۱۳۸۶/۰۷/۰۷