رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵٬۳۸۲ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیت
 
آبکشاورزیمنابع طبیعیدکتری تخصصی۱۳۸۱/۰۲/۲۹منسوخ
آب و هواشناسیعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییکارشناسی پیوسته۱۳۸۷/۰۸/۱۱منسوخ
آب و هواشناسیعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۹/۱۴منسوخ
آب و هواشناسیعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییدکتری تخصصی۱۳۹۵/۰۸/۱۶فعال
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)علوم اجتماعیعلوم جغرافیاییدکتری تخصصی۱۳۹۰/۰۹/۰۵منسوخ
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)علوم اجتماعیعلوم جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۸/۱۰/۱۹منسوخ
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب هوا شناسی دیرینهعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییدکتری تخصصی۱۳۹۰/۰۹/۰۵منسوخ
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب هوا شناسی شهریعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییدکتری تخصصی۱۳۹۰/۰۹/۰۵منسوخ
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب هواشناسی سینوپتیکعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییدکتری تخصصی۱۳۹۰/۰۹/۰۵منسوخ
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب هواشناسی کاربردیعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۸/۱۰/۱۹منسوخ
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیکعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۸/۱۰/۱۹منسوخ
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی شهریعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۸/۱۰/۱۹منسوخ
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی کشاورزیعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییدکتری تخصصی۱۳۹۰/۰۹/۰۵منسوخ
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی کشاورزیعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۸/۱۰/۱۹منسوخ
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی ماهواره ایعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییدکتری تخصصی۱۳۹۰/۰۹/۰۵منسوخ
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی ماهواره ایعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۸/۱۰/۱۹منسوخ
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هواییعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییدکتری تخصصی۱۳۹۰/۰۹/۰۵منسوخ
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هوایی (اقلیمی)علوم اجتماعیعلوم جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۸/۱۰/۱۹منسوخ
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش مخاطرات آب و هواییعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییدکتری تخصصی۱۳۹۰/۰۹/۰۵منسوخ
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش مخاطرات آب و هواییعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۸/۱۰/۱۹منسوخ