رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳٬۰۱۴ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آب و هواشناسیعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییدکتری تخصصی۱۳۹۵/۰۸/۱۶
آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطیعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۶/۰۱/۲۳
آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیمعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۶/۰۱/۲۳
آب و هواشناسی گرایش سینوپتیکعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۶/۰۱/۲۳
آبادانی روستاهافنی و مهندسیمهندسی عمرانکارشناسی پیوسته۱۳۸۸/۰۲/۲۶
آسیب شناسی دامپزشکیدامپزشکیپاتوبیولوژیدکتری تخصصی۱۳۸۷/۰۸/۱۱
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیعلوم اجتماعیعلوم ورزشیدکتری تخصصی۱۳۹۶/۰۹/۱۲
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیعلوم اجتماعیعلوم ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۰/۰۷/۰۴
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امدادگر ورزشیعلوم اجتماعیعلوم ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۰/۰۷/۰۴
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش تربیت بدنی ویژهعلوم اجتماعیعلوم ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۰/۰۷/۰۴
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحیعلوم اجتماعیعلوم ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۰/۰۷/۰۴
آمادعلوم انسانینظامی و انتظامیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۹/۰۶/۱۳
آمارعلوم پایهآماردکتری تخصصی۱۳۹۰/۰۲/۱۰
آمارعلوم پایهآمارکاردانی ناپیوسته۱۳۷۲/۰۱/۲۲
آمارعلوم پایهآماردکتری تخصصی۱۳۹۵/۱۱/۲۳
آمارعلوم پایهآمارکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۳/۰۶/۲۸
آمارعلوم پایهآمارکارشناسی پیوسته۱۳۹۵/۰۴/۲۷
آمار اقتصادیعلوم پایهآمارکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۷/۰۴/۲۷
آمار رسمیعلوم پایهآمارکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۶/۰۳/۲۰
آمار ریاضیعلوم پایهآمارکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۱۲/۰۱