آیین نامه4 KB
مراحل تأسيس مؤسسة آموزش عالي غیردولتی غیرانتفاعی45 KB
فرم شماره 1- کاربرگ در خواست تاسیس موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی51 KB
فرم شماره 2 - کاربرگ طرح جامع اولیه32 KB
فرم شماره3 - کاربرگ عدم عضویت در موسسات آموزش عالی دیگر34 KB
فرآیندصدورموافقت اصولی موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی104 KB
فرايند صدور موافقت قطعی موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی53 KB
نکات مهم در تکمیل کاربرگ خواست تاسیس موسسه43 KB
نکات مهم مکان استقرارموسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی56 KB
کاربرگ گزینش اعضای هیات موسس موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی313 KB
نکات مهم در باره طرح جامع و ایجاد رشته221 KB
فرایند بازدید از فضای موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی48 KB
کاربرگ تقاضای تأسیس موسسات جدید90 KB
فرم بازدید از فضای فیزیکی موسسات غیر انتفاعی77 KB
کلیه حقوق این پرتال متعلق به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد