پرسش‌های متداول

11

11

آیا ترفیع دوران سربازی موضوع تبصره 1 ماده 52 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، لزوماً باید در بدو استخدام رسمی آزمایشی اعطاء گردد؟ در صورت اعطای آن در دوره پیمانی، آیا جزء 5 پایه پیمانی محسوب می‌گردد؟

با توجه به مفاد تبصره 1 ماده 52 آیین‌نامه یادشده، به اعضای رسمی و پیمانی مشمول ماده 11 آیین‌نامه، در ازای ارائه کارت پایان‌خدمت و یا گواهی انجام تعهد نظام وظیفه، در بدو استخدام 1 پایه ترفیع علاوه بر موارد مندرج در بندهای فوق تعلق می‌گیرد.

آیا تنها با تصویب شش استاندارد می توان نظام حسابداری بخش عمومی را تدوین و منتشر نمود؟

فرآیند تدوین استانداردها، فرآیندی تدریجی است بر این اساس تدوین و ابلاغ استانداردهای حسابداری به صورت یکباره باعث به تاخیر افتادن تحول در نظام مالی و محاسباتی کشور می شود. نظام حسابداری بخش عمومی با توجه به استانداردهای مصوب و رعایت قوانین ومقررات مربوط تدوین شده است و در صورت عدم وجود استاندارد در مورد موضوعی خاص، از استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی یا استانداردهای حسابداری مالی استفاده گردیده است.(http://tamarkoz.mefa.ir)

آیا مقامات موضوع ماده 79 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری برای تبدیل وضعیت خود از پیمانی به رسمی نیازمند احراز امتیازات آموزشی می باشند؟

مطابق بند 1 ماده 25 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، واحد موظف هیات علمی آموزشی مقامات سیاسی موضوع ماده 79، صفر می‌باشد. همچنین مطابق تبصره 3 ماده 79 آیین‌نامه مذکور، ترفیع سالیانه استحقاقی اعضای موضوع این ماده، بدون نیاز به ارزیابی اعطاء می‌شود. در نتیجه مقامات موضوع ماده 79 از تکلیف احراز امتیاز آموزشی، معاف می‌باشند

آیا می توان از یک نرم افزار واحد برای تمام دستگاه های اجرایی به منظور پیاده سازی نظام حسابداری بخش عمومی استفاده نمود؟

استفاده از یک نرم افزار واحد یکی از موضوعاتی است که تاکنون بررسی های متعددی برای آن صورت گرفته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر امکان تولید یک نرم افزار واحد وجود ندارد و وزارت امور اقتصادی و دارایی تنها با تعیین خروجی های مورد قبول از نرم افزار حسابداری، چارچوبی را برای این نرم افزارها تعیین می نماید. البته بحث نرم افزار پس از نیازسنجی و اخذ نظرات صاحب نظران به عنوان یک رویکرد بلندمدت می تواند مد نظر قرار گیرد.(http://tamarkoz.mefa.ir)

آیا میان نظام حسابداری بخش عمومی تفاوتی وجود دارد؟

خیر. این نظام عیناً بر اساس استانداردهای بخش عمومی تدوین شده است و در مواردی که در متن استاندارد ثبت معینی مشخص گردیده، متن مذکور در نظام حسابداری بخش عمومی لحاظ شده است.(http://tamarkoz.mefa.ir)

آیا ویزا کارت از طریق بانک ملی برای اعضاء هیات ملی انجام می شود؟

خیر با توجه به تحریم بانک ملی صدور کارت ارزی تا اطلاع ثانوی انجام نمی شود

اداره استخدام و بازنشستگی - سؤال: خواهشمند است در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی ارائه طریق فرمائید.

پاسخ : تبدیل وضعیت اینگونه کارکنان در صورت ابلاغ مجوزهای استخدامی و شرکت در آزمون های استخدامی امکانپذیر است.

اداره استخدام و بازنشستگی ـ سوال: دستگاه اجرایی مکلف به موافقت با ماموریت آموزشی کدام یک از موارد ایثارگری می باشند؟

جانبازان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان 25% و بالاتر، همچنین رزمندگان و آزادگانی که سه سال تمام بصورت متوالی و یا متناوب سابقه حضور در جبهه و یا اسارت داشته باشند مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی بصورت تمام وقت و یا نیمه وقت می باشند.

اداره امور عمومی ـ سوال: نحوه در خواست پذیرایی جهت مراسم ها و میهمانی ها چگونه است ؟

1-در خواست مکتوب واحد مربوط به اداره کل امور اداری 2-ارجاع مدیر کل محترم به اداره امور عمومی جهت رزرو سالن 3-هماهنگی با واحد مربوط با توجه به نیاز و طبقه بندی میهمانان جهت پذیرایی 4-مشخص نمودن نوع پذیرایی ( میوه ، غذا ، دسر ... ) 5-تکمیل فرم مربوطه و ارجاع به اداره کارپردازی جهت خرید 6-آماده کردن نیروی مخصوص پذیرایی و توجیه آنها 7-هماهنگی با حراست و تاسیسات و نیروی انتظامی و روابط عمومی جهت هرچه بهتر برگزاری جلسه

اداره امور عمومی ـ سوال: نحوه اختصاص پارکینگ طبقاتی به کارکنان وزارت علوم چگونه است ؟

نحوه اختصاص پارکینگ طبقاتی بر اساس ابلاغ رسمی و یا حکم کارگزینی افراد می باشد که به شرح ذیل ارائه می شود. 1-معاونین وزیر 2-مشاورین وزیر 3-مشاورین معاونین وزیر 4-مدیران کل 5-معاونین مدیر کل 6-روسای ادارات با حکم کارگزینی و بالای 25 سال سابقه کار و معرفی نامه کتبی از معاونت مربوطه با توجه به سهمیه .

اداره انتصابات ـ سوال :خواهشمند است در خصوص نحوه پرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمان (مازاد بر 6 ماه) راهنمایی فرمائید.

پاسخ : به استناد استعلام بعمل آمده از دفتر حقوقی وزارت متبوع، دستگاههای دولتی مکلف به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان مازاد بر 6 ماه می باشند. تصویر نامه های دفتر حقوقی و رای شماره 1328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان در قسمت خدمات اداری، پشتیبانی و منابع انسانی ـ اداره انتصابات ـ آئین نامه و مصوبات پیوست می باشد.

اداره انتصابات ـ سوال:خواهشمند است در خصوص چگونگی احتساب سوابق خدمتی کارکنان حوزة ستادی ارائه طریق فرمائید.

پاسخ : به استناد ماده 73 آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی منظور از سابقه خدمت قابل احتساب برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت عضو می باشد که در حین اشتغال تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نمایند و بر اساس تبصره 2 همان ماده مطابق سوابق خدمت تمام وقت عضو که در قالب پیمانکاری در سازمانهای دولتی انجام شده و کسور بازنشستگی آن به صندوقهای بیمه ای واریز شده باشد، صرفا به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی محسوب خواهد شد.

اداره نقلیه ـ سوال: نحوه پرداخت هزینه های مربوط به تعمیرات اتومبیل در اختیار مقامات و نیز سوخت خودروها چگونه است ؟

پاسخ تعمیرات : استفاده کننده از خودرو سازمانی، عیوب وسیله نقلیه را با درخواست کتبی به اداره کل امور اداری اعلام می کند، عیوب توسط کاردان فنی شناسایی شده و به تأیید رئیس اداره نقلیه می رسد. سپس رئیس اداره کارپردازی و مدیرکل امور اداری پس از تأیید وسیله نقلیه به تعمیرگاه اعزام می شود. در خصوص پرداخت سوخت فرد استفاده کننده از خودرو با درخواست کتبی و اعلام کیلومتر طی شده به رئیس اداره نقلیه و بررسی اداره نقلیه در خصوص کیلومتر طی شده برابر ضوابط و دستورالعمل وزارت دارایی محاسبه و هزینه سوخت مصرفی به فرد درخواست کننده پرداخت می شود.

اداره نقلیه ـ سوال: نحوه درخواست خودرو جهت انجام مأموریتهای درون شهری و برون شهری چگونه است ؟

پاسخ: در خصوص مأموریت های درون شهری، ابتدا واحد درخواست کننده با تکمیل فرم مربوط در سامانه الکترونیکی حمل و نقل و تایید آن توسط مدیر کل مربوطه و ارسال آن به واحد توزیع خودرو این امر نجام می پذیرد و در مورد مأموریتهای برون شهری با درخواست کتبی از مدیرکل امور اداری و پس از موافقت مدیر کل امور اداری و ارجاع آن به اداره نقلیه انجام می شود.

اداره کارپردازی ـ سوال: در خصوص حد نصاب معاملات قانون برگزاری مناقصات مصوبه دولت به چه صورت است؟

هیئت وزیران در جلسه 6/2/1394 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 - تصویب کرد: الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می‌گردد: 1- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و سی و نه میلیون (000ر000ر139) ریال باشد. 2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (000ر000ر390ر1) ریال تجاوز نکند. 3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن‌ها بیش از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (000ر000ر390ر1) ریال باشد. ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می یابد.

از چه طریق میتوان اشکالات سیستم سادا را پیگیری و رفع نمود؟

چنانچه شما کاربر داخلی میباشید میبایست با شماره تلفن 3418 و چنانچه کاربر خارج از ستاد میباشید با داخلی 82233418 خانم پور سجادی تماس حاصل نمایید.

اسم جدید دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی چیست؟

دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی

افزایش وام مسکن اعضاء هیات علمی به کجا رسید

شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جواب نداده

برای دستیابی به فهرست اسامی روسای دانشگاهها و مراكز پ‍ژوهشی به كدام قسمت سایت باید مراجعه كرد؟

در صفحه اصلی سایت وزارت علوم به بخش اطلاعات تماس مراجعه شود.

پایه‌های دوره تعهد مطابق تبصره 2 ماده 52 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی در چه زمانی اعطاء می‌گردد؟ ( بعد از استخدام رسمی یا در حین استخدام یا همان وقت طرح سربازی) در صورت اعطای پایه در زمان استخدام، سقف پایه‌های اعطایی با احتساب پایه‌های دوره‌ی سربازی

پایه‌های دوره تعهد مطابق تبصره 2 ماده 52 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی در چه زمانی اعطاء می‌گردد؟ ( بعد از استخدام رسمی یا در حین استخدام یا همان وقت طرح سربازی) در صورت اعطای پایه در زمان استخدام، سقف پایه‌های اعطایی با احتساب پایه‌های دوره‌ی سربازی(تعهد) چند پایه می‌باشد؟ مستفاد از تبصره 2 ماده 52 و تبصره 1 ماده 19 آیین‌نامه فوق‌الذکر، زمان اعطای پایه دوره تعهد به اعضای هیأت علمی پیمانی ( به استثنای اعضای پیمانی مشمول ماده 11 آیین‌نامه) از تاریخ تبدیل وضعیت آنان از پیمانی به رسمی آزمایشی با رعایت حداکثر 5 پایه استحقاقی در پنج سال خدمت پیمانی علاوه بر پایه استحقاقی بدواستخدامی می‌باشد و به مشمولین ماده 11 آیین‌نامه، از تاریخ استخدام پیمانی حسب مورد تعلق می‌گیرد.

پرسش و پاسخ دفتر ارتباط با صنعت

پرسش و پاسخ دفتر ارتباط با صنعت

پیگیری درخواست انتقال و مهمانی دانشجویان درحوزه وظایف كدام دفتر است؟

سامانه نقل و انتقال دانشجویان از سازمان دانشجویان

تعداد اعضای هیات موسس جهت تاسیس موسسه غیر انتفاعی چند نفر است ؟

9-7 نفر

جایگاه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در کدام صورت مالی است؟

از آن جایی که وجوه مربوط اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای صرف ایجاد یا تحصیل دارایی ها می شود، اصولاً این موارد در صورت وضعیت مالی منعکس می گردد. علی ایحال وجوه مربوط طبق طبقه بندی بودجه ای و بر اساس مبنای قابل مقایسه بایستی در صورت مقایسه عملکرد بودجه نیز نمایش داده شود.(http://tamarkoz.mefa.ir)

چه مداركی جهت تاسیس انجمن علمی مورد نیاز می باشد؟

1- فرم خلاصه وضعیت 2- لیست اعضاء هسئت موسس 3 طرح توجیه تاسیس انجمن در رشته مورد نظر

در خصوص شناسایی دارایی های گذشته، به لحاظ زمان بندی و نحوه ارزیابی چگونه بایستی عمل شود؟

شناسایی دارایی های که قبلاً در حساب ها منظور نشده است بایستی بر اساس دستورالعملی که توسط اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار تهیه می شود، صورت گیرد. بر این اساس در خصوص استفاده از نظر کارشناس رسمی یا کارشناس دستگاه با تایید نماینده اداره کل اموال دولتی و یا موارد دیگر در ارزیابی دارایی ها و همچنین زمان بندی شناسایی تصمیم گیری خواهد شد.(http://tamarkoz.mefa.ir)

در خصوص عدم قابلیت اتکای احتمالی اطلاعات گذشته (مانده حساب ها) چه باید کرد؟

شرایط انتقال حساب ها به عنوان بخشی مستقل در نظام حسابداری بخش عمومی در نظر گرفته شده است. بر این اساس بایستی اطلاعات گذشته به تفکیک حساب های تفصیلی به سیستم جدید منتقل شود که این امر نیازمند بررسی همه جانبه اسناد سنواتی است. در خصوص قابلیت اتکای اطلاعات نیز بایستی پیگیری لازم صورت گیرد و حتی الامکان اطلاعات صحیح به سیستم حسابداری جدید وارد شود.(http://tamarkoz.mefa.ir)

در صورت فراموش شدن رمز عبور سامانه سادا چه كنیم؟

حتما" میبایست طی نامه ای محرمانه به مدیر كه دفتر فناوری اطلاعات اعلام و با تماس با شماره تلفن 3418 پیگیری لازم را به عمل آوریم

سقف اعطای پایه‌های استحقاقی دوره پیمانی اعضای هیات علمی مطابق بند (1) ماده (52) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی با لحاظ یک پایه از بدو استخدام چند پایه می‌باشد؟

با استناد به بند (1) ماده (52) آیین‌نامه مذکور، سقف پایه‌های استحقاقی اعضای هیأت علمی پیمانی شاغل به کار، با لحاظ کسب حداقل امتیاز مندرج در "دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی" حداکثر 5 پایه استحقاقی درپنج سال خدمت پیمانی علاوه بر پایة استحقاقی بدو استخدام (موضوع تبصره (4) ماده (55)آیین نامه مذکور) می‌باشد.

مدرك اعضای هیات موسس برای تاسیس موسسه غیر انتفاعی چگونه باید باشد ؟

وجود حداقل 3 نفر هیات علمی كه 2 نفر از آنها با مرتبه دانشیار باشد الزامیست .

نحوه برقراری ارتباط با معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به چه صورتی است؟

تهــران / شهرک قـدس / میدان صنعت / بلوار خـوردین / خیابان هرمزان / نبش پیروزان جنوبی / ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری / طبقه 12 / معاونت فرهنـگی واجتمـاعی تلفــــن: 82233202 و 82233200- 021 دورنـگار: 82233209 - 021

نحوه شناسایی اموال فرهنگی و... چگونه است؟

استاندارد شماره 5 دارایی های میراث ملی را مستثنی نموده است.(http://tamarkoz.mefa.ir)